Dili.25/06/2016.Sekretariadu Tékniku FDCH konsege estabelese Mini Komisaun Revizaun Orsamentu (KRO) ho objetivu atu halo prosesu análiza, verifikasaun no rekomendasaun ne’ebé espesifiku no forte ba planu no orsamentu ba dezenvolvimentu rekursu umanu husi kada Liña Ministeriál ne’ebé hetan finansiamentu liu husi FDCH.

Mini-KRO ne’e halao durante semana rua hahú husi data 22-30 fulan Juñu 2016, involve Liña Ministerial 34 ne’ebé rejista iha FDCH.

Estabelesementu Mini KRO ne’e atu fortifika planeamentu ne’ebé ho kualidade, efetivu, efisiente no sustentavel, nune’e hodi garante kualidade husi prosesu Mini-KRO nian maka sekretariádu tékniku FDCH mós involve Unidade Planeamentu, Monitorizasaun no  Avaliasaun (UPMA) husi Gabinete Primeiru Ministru, Diresaun Jerál Orsamentu-Ministériu Finansa, Komisaun Funsaun Públiku no INAP nudár membru painel durante prosesu Mini-KRO nian.

Husi prosesu ne’e membru painel sira diskuti ho kada Liña Ministerial ne’ebé hetan finasiamentu husi FDCH atu ajusta formasaun balun ne’ebé hanesan hodi integra ho Liña Ministerial seluk ne’ebé relavante atu halo poupansa ba kustu formasaun hodi aumenta fali ba númeru benefisiariu.

Aléinde ne’e membru painel sira mós sujere ba Liña Ministerial balun ne’ebé ninia formasaun ho nivel baziku bele halao deit iha rai laran, no sujere mós formador ne’ebé mak simu ona formasaun ka iha koñesimentu ligadu ho área refere hodi fó formasaun ba nivel baziku nian.

Diskusaun ne’e hetan partisipasaun másimu husi maioria Liña Ministerial ne’ebé akreditadu iha FDCH, enkuantu planu formasaun no Bolsa estudu husi Instituisaun no Liña Ministeriál balun ne’ebe ninia orsamentu boot liu pakote fiskál ne’ebe mak aloka husi FDCH painel sira sei relata ba Sekretariadu Tékniku atu rekomenda ba Konsellu Administrasaun FDCH atu hetan aprovasaun.

Entretantu orsamentu jeral estadu ne’ebe aprovadu ba dezenvolvimentu kapital umanu iha FDCH ba tinan 2017 ho montante hamutuk $27.2 millaun, númeru ne’e kiik kompara ho orsamentu iha tinan 2016 ne’ebé ninia montante hamutuk $34.Millaun.

Related Post :


Total Viewer : 1084 Views || Category: Notisia