Denpasar, 31/10/2019. Ekipa Sekretáriadu Tékniku Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH) hala’o vizita ba Institut Teknologi  Seplulu Nopember Surabaya (ITS) no Universitas Udayana (UNUD) Bali, Indonesia.

Ekipa ne’ebé lidera husi Koordenador Gabinete Pagamentu Sr. Adérito Soares ne’e hala’o uluk sira nia vizita iha ITS hodi hasoru malu ho Internasional Office (IO) hodi koalia konaba progressu no avaliasaun kooperasaun entre FDCH no ITS.

Objetivu husi vizita ne’e atu monitoriza progressu estudu bolseirus nian haktuir MoA entre FDCH ho parte universidade ITS no UNUD.

Programa monitorizasaun ne’e hala’o uluk iha ITS hodi hasoru malu ho parte rektoradu no Xefe Departementus (Fakuldade) inklui bolseirus 42 ne’ebé hala’o hela estudu iha instituisaun ensinu superior públiku refere.

Koordenador ekipa Sr. Aderito Soares hatete alende monitoriza bolseirus nia progressu estudu, ekipa mós bele haree besik liután kondisaun hela-fatin bolseirus sira nian, tanba tuir nia kondisaun hela fatin sai nuudar fatór importante ne’ebé kontribui mós ba progressu estudu bolseirus nian.

“Ami nia monitorizasaun la’os atu hatene deit sira (bolseirus) nia valór estudu maibé presiza haree mós sia nia kondisaun moris no hela fatin, tanba ne’e (kondisaun moris) bele fó impaktu mós ba sira nia estudu”. Dehan Aderito.

Hafoin remata tiha sorumutu no monitorizasaun iha ITS Surabaya, ekipa kontinua kedas halo monitorizasaun ba bolseirus 10 ne’ebé hala’o hela sira nia estudu iha Fakuldade Medicina Veterinária (Kedokteran Hewan) Universitas Udayana (UNUD) Bali, Indonesia.

Molok ne’e bolseirus 52 ne’e hetan bolsa-estudu husi FDCH iha tinan 2017 pakote antigu kombatentes no veteranus nia oan sira. entretantu husi númeru referidu nain 42 hala’o estudu iha Institut Teknologi  Surabaya no 10 seluk hala’o estudu iha Universitas Udayana (UNUD) Bali. (Media FDCH)

Related Post :


Total Viewer : 2288 Views || Category: Notisia