OJE 2022 ba FDCH Millaun $12 Hetan Aprovasaun iha PN

Orsamentu Jerál Estadu 2022 ba Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH) ho montante millaun $ 12 ne’ebé sei finansia programa sira FDCH nian hetan aprovasaun iha diskusaun espesialidade iha Parlame

Eventus

03 Sep/2020
04 Oct/2019
Lansamentu ofisiál Programa Estájiu Profisionál ba bolseirus graduadus iha Salaun Enkontro Ministerio Solidariedade Social e Inclusão, iha Caicoli
27 Sep/2019
Serimónia despedida ba estudante joven timoroan na’in 18 iha Edifísiu FDCH (Edifisiu Antigu Ministériu Finansas)