PROGRAMA BOLSA HAKBI’IT NO PARSIÁL 2023

Sekretariadu Tékniku Fundu Dezenvolvimentu Kapitál Umanu servisu hamutuk ho Ministériu Administrasaun Estatal (MAE), Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD), Ministériu Solidaridade Sosiál Inklu