Sekretariadu Tékniku Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (ST-FDCH) sei realiza enkontru ho Liña Ministeriál no Instituisaun estadu akreditadu sira hodi aprezenta progresu ezekusaun orsamentu 2023 no distribui pakote orsamentu 2024.

Fatin : Salaun Knowledge Center FDCH, Palácio do Governo.

Data: 16 Janeiru 2024

Oras: 9:00 to’o remata

Related Post :


Total Viewer : 369 Views ||