Secretariado Tecnico-Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH) liuhosi Gabinete Aprovisionamentu e Lojístika  hakarak hato’o ba kompania nasional ka internasional sira nebe maka iha interese no iha sertidaun de negosiu ba fornesimentu servisu sira hanesan:

  1. Fornesemento aluga Salaun + hahan (Pakote) ba FDCH no LM’s
  2. Fornesemento Manutensaun Kareta ba FDCH
  3. Fornesemento Emprimir ba FDCH + LM’s
  4. Fornesemento aluga Makina Fotokopia ba FDCH

Ba kompañia sira ne’ebé iha interese bele  asesu informasaun detallu iha link ne’ehttp://www.fdch.gov.tl/wp-content/uploads/2022/10/tender-outubro-22.pdf  Obrigadu barak.

Related Post :


Total Viewer : 1051 Views || Category: Anunsiu , Tenderizasaun