DILI,26/01/2017(FDCH) Fundo  de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH) Ministério Planeamento e Investimento Estrategico (MPIE) ho Diresaun Jerál Estatístika (DGE) Ministério das Financas fó treinamentu ba partisipante Tékniku Kodifikasaun no Data Entry nain 100  iha faze daruak, enkuantu  ema nain 50 rekruta tiha ona iha faze dahuluk nian iha fulan Dezembru tinan 2016.

Partisipante nain 100 ne’ebé sei tuir treinamentu durante loron rua  ne’e hafoin liu tiha ona teste eskrita no entrevista ba vaga  Kodifikasaun no Data Entry iha FDCH, nune’e sei serbisu durante fulan rua resin.

“Ita boot sira servisu durante fulan rua nia laran ne’ebé sei ajuda ita nia estadu liu husi VI governu konstitusional, Ministeriu Planeamentu no Investimenu Estrajeiku ne’ebé lidera husi SE, Kay Rala Xanana Gusmão nu’udar ministru no Prezidente Conselho Administração  Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano,” dehan Sekretariu ezekutivu FDCH Sr, Ismémio Martins da Silva iha diskursu ba abertura treinamentu ne’e.

Tuir Planu Estratéjiku Dezenvolvimentu  Nasionál ne’ebé hatur  hanesan biblia ba dezenvolvimentu  2011-2030, tenke dezenvolve rekursu umanu, dezenvolve infraestrutura no dezenvolve ekonomia jerál.

Tanba ne’e atu hatene dezenvolvimentu  rekursu umanu iha Timor-Leste ohin loron to’o iha ne’ebé FDCH servisu hamutuk ho parseriu sira, komunidade hodi rekolla dadus atu haree ba estatutu empregu no nivel kualifikasaun .

“Atu hetan dadus ho di’ak kunci iha ita hotu no ita boot sira ne’ebé sei ajuda, atu hatete dei’t katak  se wainhira dadus ne’ebé ita boot sira hatama mak  sala, ita hotu sei sala hotu,”dehan Sekretariu Ezekutivu FDCH.

Sekretariu ezekutivu ne’e husu ba timoroan hirak ne’e atu halo servisu tenke kumpri mós lei funsaun publiku hodi hatudu  disiplina, lealdade no tenke  kumpri instrusaun hodi bele produs dadus ho di’ak.

“Ita nia dadus ne’ebé di’ak ita tenke rai no labele fó arbiru no labele soe arbiru, uainhira la iha autorizasaun,”tatoli sekretariu ezekutivu FDCH.

Diretór Jerál Diresaun Jeral Estatistika,  Elias  dos Santos Fereira  husu ba timoroan nain 100 ne’e atu reforsatan sira nain 50 ne’ebé hahú rekruta ona iha faze dahuluk no husu ba Timoroan hirak ne’e atu hatudu servisu ho di’ak nune’e bele produs dadus ho di’ak no ho kualidade.

“Ami husu ita boot sira nia kooperasaun atu servisu ho di’ak tanba sei joven , atu prepara an no ami pronto nafatin atu ajuda,”dehan diretor jeral ne’e.

Nia enkoraja formandu sira atu serbisu ho di’ak nune’e bele fornese dadus ne’ebé di’ak  hodi tulun estadu Timor-Leste atu iha dadus ne’ebé di’ak los no kualidade.

Entretantu Kodifikasaun no data entry ne’e hanesan kontinuasaun husi estudu FDCH iha fulan Setembru tinan 2016 kona-ba Levantamentu Dadus Rekursu Umanus Ezistentes iha teritoriu tomak husi idade 17 ba leten. Objetivu jerál husi levantamentu (peskiza) ida ne’e nian maka atu identifika no analiza situasaun rekursus umanus atuais no nia distribuisaun iha territóriu tomak. (FDCH)

Related Post :


Total Viewer : 2432 Views || Category: Notisia