Dili.05/02/2016(FDCH). Sekretariádu Tékniku FDCH realiza sorumutu dahuluk iha tinan 2016 ho Liña Ministerial akreditadu iha FDCH. Objetivu husi Soru-mutu  ne’e atu garante kualidade ezekusaun no sistema reportajen ida ne’ebe di’ak no transparente durante implementasaun programas FDCH nian.

Sekretáriu Ezekutivu FDCH Sr. Ismenio Martins da      Silva iha nia-diskursu kongratula Liña Ministerial tanba durante tinan 2015 halo ona esforsu makas hodi garante kualidade ezekusaun  ba  programa   tomak  maske  nune’e  ezekusaun deit sei la to’o, presiza     mós rezultadu   ezekusaun  di’ak  ba Ministériu  no   Instituisaun  estadu   ne’ebé  akreditadu  iha FDCH.

“Pontu Fokal sira  iha papel importante atu transmite     informasaun   hotu ba diretór no superior sira iha kada Liña ministerial  maibe  kuandu  la  konsege  transmite  informasaun  ho di’ak  bele afeta  ba planu   ministériu  nian  atu  hasa’e  kapasidade  pessoal   iha  ministeriu   ne’e  rasik”.  tenik Sekretariu Ezekutivu FDCH Sr. Ismenio Martins da Silva.

 

Enkuantu   FDCH   rasik      iha   fleksibilidade   barak   hodi fasilita  LMs    durante  ezekuta   programa  formasaun  nian maibe prosesu pagamentu tenke bazeia nafatin ba Dekretu enkuantu iha tinan 2016 Ministeriu Finansa halo mudansa ba    sistema pagamentu  Direta,  pagamentu  adiantamentu  no aprozionamentu. Ho  nune’e  Sekretariadu  TéknikuFDCH  rasik sei hadia fali regras balun.

“Iha tinan ida ne’e Sekretariadu Tékniku FDCH sei iha regra foun ba pedidu husi LMs.    Pedidu hirak   ne’e balun  bele aprova no balun sei la hetan aprovasaun. Pedidu formasaun nian ne’ebé la hetan aprovasaun  karta sei diretamente mai husi Sr. Xanana    ba ita bo’ot sira nia membru Governu ho Superior”.  Haktuir  Sekretáriu Ezekutivu  FDCH Sr. Ismé-nio Martins da Silva.

 

Entretantu parte sira hanesan Liña Ministerial, Instituisaun outonomia Estadu no Sekreariadu Tékniku FDCH tenke sai nafatin  hanesan   parseiru  ida  di’ak  hodi  servi   klientes  ka benefisiariu  timor-oan  sira,  Soru-mutu  ne’e    interaktivu  tebes  tanba iha perguntas no resposta kona-ba prosesu pagamentu tinan 2015 no mudansa sistema pagamentu iha finansa iha tinan 2016.

Aleinde ne’e Chefe Unidade sira husi FDCH nian halo  mós aprezentasaun ba kona-ba prosesu no prosidementu Bolsa de Estudu, prosedimentu  ba Formasaun,  verifikasaun  inklui  prosedimentu  foun iha  sistema aprovisionamentu ne’ebé ligadu ho kompra billete aviaun, fornesimentu aihan no material eskritoriu durante formasaun iha rai laran.

Iha tinan 2016 Sekretariadu Tékniku FDCH ho Liña Ministerial esforsu nafatin atu ezekuta programa ho disiplina no bazeia nafatin ba LIVRO 6 kona-ba Fundu Espesiais.

Entretantu  benefisiariu  timoroan  hotu-hotu ba programa FDCH mak kliente ida ne’ebé parseiru sira tenke atende ho di’ak  atu alkansa objetivu prinsipál  ba desenvolvimentu kapital umanu hodi servi di’ak liu tan nasaun iha futuru.

Total orsamentu  ne’ebé atribuídu ba tinan 2016 hamutuk  34 milloens, relativamente ki’ik kompara ho tinan kotuk,  2015. Ne’e signifika katak orsamentu previstu ba 2016 redús ona ba 17%, mézmuke admite katak iha númeru instituisaun kuaze hanesan ho tinan 2015.(Media FDCH)

Related Post :


Total Viewer : 3503 Views || Category: Notisia