Dili, 19 Janairu 2024. Diretór Ezekutivu ba Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH), Júlio Aparício realiza enkontru ho Vise-Ministru ba Operasionalizasaun Ospitais Dr. Flavio Brandão Mendes de Araújo iha Gabinete Diretor Ezekutivu, Palacio do Governo.

Objetivu husi enkontru ne’e hodi halo konsultasaun no koordenasaun kona-ba programa bolsa estudu foun iha area saúde ne’ebé sei implementa iha tinan 2024 no deskute mós programa prioridade ba dezenvolvimentu rekursus umanus Timor-Leste nian liu-liu iha setór saúde.

Vise-Ministru ba Operasionalizasaun Ospitais Dr. Flavio Brandão Mendes de Araújo hatete, Governu da-sia (IX) nia planu boot ida oinsá mak atu redus halo transferensia pasiente sira ba rai-li’ur tanba ne’e importante tebes atu prioritiza investimentu iha rekursus umanus iha area saúde nian liu-liu iha area espesialista tanba ne’e, estabelese ona akordu ho nasaun sira iha li’ur atu fó oportunidade ba kardiolojia no Anestesia sira hodi ba hasai sira ninia espesialista nune’e husu FDCH atu apoiu iha finansiamentu.

Diretór Ezekutivu FDCH, agradese tebes ba disponibilidade Vise-Ministru nian hodi realiza enkontru ne’e ho FDCH no garantia atu apoiu programa ne’ebé Vise-Ministru atu implementa hodi haforsa rekursus umanus iha area saúde nian liu-liu iha area espesialista sira hodi hamenus transferensia pasiente sira ba rai-li’ur maibé sujere atu fó oportunidade ne’ebé hanesan ho  balansu no reprezenta munisipiu no postu hot-hotu.

Partisipa iha enkontru ne’e Diretór Nasionál sira iha FDCH, Profisionál espesializadu, Asesor sira no ekipa téknika husi gabinete Vise-Ministru. (Média-FDCH)

Related Post :


Total Viewer : 453 Views || Category: Notisia