Jimbaran, 9 Dezembru 2022. Diretór Ezekutivu Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH) asina akordu kooperasaun ba estensaun ho Reitor Universidade Udayana Denpasar Bali, Indonesia ne’ebé reprezenta husi Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja sama & Informasi Universitas Udayana iha salaun Reitoria.

Objetivu prinsipal husi asina akordu kooperasaun ne’e mak atu kontinua kopera ho parte UNUD hodi bele tau matan no fasilita estudante Timor oan sira ne’ebé  hala’o sira nia estudu iha universidade refere no sai hanesan enkuadramentu legal ida ba parte FDCH hodi bele prosesa prosesu pagamentu hotu ba bolseirus sira no parte universidade nian iha Ministériu Finansa Timor-Leste.

Partisipa iha serimónia asina akordu kooperasaun ne’e, Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, Prof. Dr. drh. I Nyoman Suartha, M.Si, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, Koordinator Unit Pengelola Informasi dan Kerja sama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana no Xefe Departamentu Rekursus Umanus ST–FDCH nian, Sr. Virgilio Ramos da Costa.

Related Post :


Total Viewer : 774 Views || Category: Notisia