Dili, 29 Setembru 2023. Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH ) Liu husi Diresaun Nasionál do Plano, Peskiza, Monitorizasaun e Fiskalizasaun (DNPPMF), halo monitorizasaun ba Bolseiru programa bolsa hakbiit ne’ebé hala’o sira nia estudu iha Universidade Nasionál Timor-Lorosa’e (UNTL). Iha Salaun Infordepe Balide Dili.
Monitorizasaun ne’e lidera husi Diretora Interina Plano, Peskiza, Monitorizasaun e Fiskalizasaun (DNPPMF), Sra. Catarina Sarmento da Costa no Ekipa monitorizasaun FDCH ninia nomós Pro-Reitór asuntu de Kooperasaun (UNTL), Sr.Tome Jerónimo Xavier no ekipa Pontu Vokal Universidade nian.
Liu husi Monitorizasaun no Fiskalizasaun ida ne’e atu hatene no haree ba difikuldade ka problema hirak ne’ebé bolseiru sira hasoru durante prosesu apredizajen. No husi Monitorizasaun ida ne’e hodi bele identifika mós estudante sira ne’ebé ativu no la ativu iha Universidade.
Aliende ne’e, ekipa Monitorizasaun fahe mós formulariu avaliasaun nian ba bolseiru sira, liu husi formulariu ne’e mak bele hatene ka identifika problema bolsieru sira nian durante hala’o estudu iha Universidade.
Totál bolseiru ne’ebé asina kontratu ho FDCH hodi hala’o sira ninia estudu iha UNTL hahú husi 2021-2023 hamutuk 1.078 , maske nune’e iha monitorizasaun ne’e bolseiru hamutuk de’it 716 estudantes mak partisipa no estudante bolseiru ne’ebé lapartisipa hamutuk 992. (Media-FDCH)

Related Post :


Total Viewer : 492 Views || Category: Notisia