Jakarta, 17/01/2017 Secretario Executivo Fundo de desenvolvimento do Capital Humano (FDCH) Sr. Isménio Martins da Silva halo vizita servisu ba Indonesia hodi buka oportunidade ba kooperasaun ho Universitas Airlanga (UNAIR) Surabaya, Ajénsia Badan Perencanaan Pembangunan Nasionál (BAPENAS) no Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan LPDP Jakarta hodi diskute prosesu kooperasaun servisu iha futuru.

Iha vizita ne’e Secretariu Executivo FDCH Sr. Isménio Martins da Silva halo enkontru dahuluk ho Vise Reitor asuntu kooperasaun UNAIR ne’ebé tuir planu sei fó bolsa estudu parsial ho nivel pos-graduasaun ba timoroan na’in 10 iha tinan 2018.

Iha hasoru malu ne’e Vise reitor asuntu kooperasaun UNAIR husu FDCH mak atu fasilitia realiza programa ne’e, tanba ne’e UNAIR sei mai iha Timor-Leste atu halo prosesu rekrutamentu iha fulan Fevreiru tinan ne’e.

Vizita ba BAPENAS hetan akompanamentu hosi adidu edukasaun Indonesia ba Timor-Leste hodi hasoru malu ho diretór PUSBUBINDIKLATREN- BAPENAS, durante hasoru malu parte rua ko’alia liu kona-ba planu formasaun ba planu estratéjiku dezenvolvimentu ba Rekursus umanus ba funsionáriu sira FDCH nian inklui programa formasaun no traballu (internship program).

Iha oportunidade ne’e Secretariu Executivo Sr. Imsenio Martins da Silva akompaña hosi adida edukasaun Timor-Leste ba Indonesia Sra. Ligia Coreia no Adidu Edukasaun Indonesia ba Timor-Leste halo mós enkontru ida ho SEAMEO hodi ko’alia kona-ba planu formasaun ne’ebé SEAMEO oferese ba Timor-Leste.

Nune’e mós Secretariu Executivo akompaña hosi Adida Edukasaun Timor-Leste ba Indonesia Sr. Ligia Coreia halo mós enkontru ida ho ho diretór Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) hodi diskute fahe rekursu entre instituisaun rua ne’e.

Durante iha Jakarta Secretario Executivo mós halo vizita ida ba embaixada Timor-Leste iha Indonesia hodi  hasoru malu ho embaixadór Timor-Leste ba Indonesia hodi esplika objetivu no misaun ba iha Jakarta no aproveita oportunidade ne’e entrega mós dokumentus FDCH nian inklui livru Mapeamentu Rekursus Humanus ba Setór Publiku nian ba embaixadór.

Alende iha Jakarta sekretáriu Ezekutivu FDCH Sr. Isménio Martins, Embaixadór Timor-Leste ba Indonesia Sr. Alberto Carlos  no adida Edukasaun Sra. Ligia Coreia  halo mós vizita ba STKIP Surya iha Tangerang hodi esplora sentru formasaun no universidade ne’ebé prepara profesores sira iha area matemátika, Fízika no Kímika. Maioria graduadus sira iha universidade ne’e nu’udar manán nain iha kompetisaun mundiál ba olimpiade  Matetematika no matéria seluk seluktan.(MEDIA FDCH)

Related Post :


Total Viewer : 2242 Views || Category: Notisia